لایو شهامت مورد تنفر واقع شدن

لایو: شهامت مورد تنفر بودن

ما بقدرى درگير مبالغه درباره عشق و عاشقى مي‌شويم كه اهميت تنفر را فراموش مي‌كنيم و در مواجهه با آن درمانده ميگرديممردم از خودشان متنفرند

لایو دکتر شیری و خانم نصیری بخش اول

لایو: دکترشیری و غزال نصیری بخش اول

تجربه های مهم کودکان در یکسال کرونا کودکان در یکسال کرونا بسیار آسیب خوردند؛ آمارها متاسفانه نشان می‌دهد بدرفتاری با بچه ها در ایام کرونا

لایو دکتر شیری و خانم نصیری بخش دوم

لایو: دکترشیری و غزال نصیری بخش دوم

تجربه‌های مهم کودکان در یکسال کرونا کودکان در یکسال کرونا بسیار آسیب خوردند؛ آمارها متاسفانه نشان می‌دهد بدرفتاری با بچه‌ها در ایام کرونا تشدید شد،