گوش نیوش ایستاده در طوفان

گوش نیوش: ایستاده در طوفان

آیا ثبات خوب است یا بد؟ به خاطر داشته باشیم از هر گونه ثباتی که منجر میشه دچار انسداد بشیم و جلوی پیشرفت ما گرفته