بی حوصله در کسب و کار

بی‌حوصله در کسب و کار

وقتی این همه راه می‌کوبیم با ترس و لرز مترو و … میاییم اونور شهر مغازه‌ات، سرتو از اون موبایل لعنتی بکش بیرون،نگاهمون کن، ما