مرد باران دیده

مرد باران دیده

باران این شهر،آشوبیست به جانی که ابریست،ولوله ایست به شانه های سنگین،شعله ایست به دل‌های تنگو مژده ایست بر کسانی که دانه امیدی در بیابان

مفهوم عظیم مریم‌

مفهوم عظیم مریم‌(س)

چند وقتیست می‌خواهم یک مفهوم دلنشین را برایتان بگویم اگر حوصله هم داشته باشید: مفهوم عظیم مریم‌ (س)، دنیای مردانه پدر پسر روح القدس را