روزت مبارک زن

روزت مبارک زن

١. دیروز ، هشتم مارس معروف، زنی برایم نوشت که سال‌ها پيش از شوهر کتک بزنش جدا شد تا پسرش عوضى نگرددو پسر را به

کودک، بازی و حمام

کودک، بازی، حمام

به فرزندانمان چه میدهیم؟ چه میخواهیم بدهیم؟ که میخواهیم بشوند؟نگرانی‌هایمان؟خنده ها‌یمان؟زندگی نزیسته‌مان؟حسرت‌هایمان؟امید و‌ رویایمان ؟ کاشک می‌توانستیم رنج‌های آینده را از فرزندانمان دور کنیم؛شاید تنها

پدر کیست

پدر کیست؟

پدر در عالم روان‌شناختی یعنی وجودی که به زندگی تو‌، چهارچوب و‌ دیسیپلین می‌دهد.پدر در عالم بیولوژیک به تو نیمی از ژنتیک را می‌دهد، پس