به بهانه روز پدر

به بهانه روز پدر

شما دهه بيستى‌ها، چنان سرزنده و باشكوهيد كه هوش از سر آدم می‌پرد؛آقاجانم؛مهمترين سال‌هايى كه بنا بود ثمره زحمات جوانى را بچشيد، افتاد به انقلاب