بلوغ روانی

مواظب بلوغ روانیت باش آقا

حتی ما مردان هم وقتی ببینیم یک رفیق، جز ناله و دلتنگی نسبت به عشقش حرفی نداره، ازش خسته می‌شویم. حتما شنيده ايد كه مردان

غایت توانگری

غایت توانگری

تو جسمى دارى،ذهن و فكرى نيز،در مركز وجودت جانى هم دارى كه عزيز بدارش؛تا چهل و پنج سالگى، من ياد گرفته‌ام كه مراقبت از جان

بزرگترین آرزو

بزرگترین آرزو

نزديك به شب يلدا هستيم بزرگترين آرزوى شما چيست؟نبينم فقط براى بقيه آرزو كنيد و نه خودتان،اگر ريشه كنى كرونا جزو روياهاتون هست، سر جد