۲ ماجرای کسب و کار

دو ماجرای کسب و کار توانگرانه

✔️ ماجرای ۱از اول رفتیم تیراندازی که “بازی” کنهمربیان محترم می‌خواستند درست تیر انداختن را بهش یاد دهند و اصول و … خواهش کردم صبور

رفیق نامرد

پشت سر نامرد و تو رو، تریپ رفیق دلسوز

روزها ادب بهتره، ولی شب‌ها انگار ‌می‌طلبه فحاشی انتلکتوئل کنیمن فکر می‌کنم همه‌مون یکی داریم از جنس این پستی که گذاشتم:پشت سر نامرد و تو