عاشق پیرانه سر

عاشق پیرانه سر

عاشق پیرانه سر؛می‌رود و می‌رودو من تماما حیرتم پ ن بعد از متن: کاشک اگر عمری مانده بتوانم احو‌ال مردمان بیشتری را خرسند کنم،بار غم

مجلس عاشورا

مجلس عاشورا

مجلس ترک‌ها را دوست دارم؛تا‌‌ یادم ‌میاد، یک سینه سوخته وامیستاد رو به جمعیت و شعر می‌خوند و می‌گریست؛موقع سخنرانی ایمان و توانگری کتاب به