از امید سالم تا خوشبینی های مخرب

از امید سالم تا خوش بینی های مخرب

بيا اين مهارت را ياد بگير و ميليارد شو دو ساله،طرف كلى وعده و وعيد درباره آموزش ديجيتال ماركتينگ داده در حاليكه حتى نمی‌تواند ساده

مرد ایده آل برای یک زن

مرد ایده آل یک زن

تونى گرنت در كتاب “زن بودن”فصل پنجم: زنانگی را در آغوش بگیریمزن امروزى، پی برده است که زندگی کردن فقط با جنبه مردانه شخصیتش برای

به پسرم رسا

به پسرم رسا

چشم روشنى بابا!‌‌ اينكه دلم می‌خواهد رنج شكست را نكشى راست است ولى توهمى بيش نيست!بيشتر دلم می‌خواهد بعد از شكست‌هاى در پيشت، جرأت كنى