خاطره بازی با عکس ها و خانه تکانی

عکس‌ها و خاطره‌ بازی خونه‌ تکونی

وسط خونه‌تکونی، با رسا عکس‌های چاپی قدیمی پیدا کردیم که لای سررسیدهای خاطره‌نویسی‌هام بود؛یادمه ۲۶ سالم بود و اولین ترمی بود که دانشگاه تدریس می‌کردم،