مردان حال به هم زن

مردان حال به‌ هم‌ زن

خیلی از مردان هستند که حال زن‌ها را به‌هم می‌زنند.  الف) مردهایی که حال بدی دارند: ۱. مردهای خودشیفته: مردهایی هستند که قابلیتهایی دارند و