کمپین تنها نیستید

کمپین تنها نیستید

ما فکر می‌کنیم افراد داغدیده سانحه تلخ هواپیمای مسافری و داغدیدگان تشییع جنازه کرمان، (خانواده‌های درجه یک) شاید نیاز به کمک اختصاصی در زمینه۱-عبور از

گزارش پویش تنها نیستید

گزارش خدمت – جلسه اول پویش تنها نیستیم

گزارش اولین جلسه #تنهانیستید امروز در جلسه هفتگی طرحواره درمانگران، تقسیم وظایف شد؛ نه تنها کار درمان رایگان خانواده‌های سانحه دیده را انجام خواهیم داد، بلکه