مردم زمان زیادی را تلف می کنند

مردم زمان زيادى را تلف می‌كنند

نور ديدگانم؛مردم زمان زيادى را تلف می‌كنند به اميد ” لحظه درست” انجام يك كار؛آوازى را كه بايد با همون صداى متوسطت بخوانى، بخوانزندگى مسابقه