دروغ گوهای سفید

معرفی فیلم: دروغ‌های سفید کوچولو

فيلم‌هاى فرانسوى طبيعتا دنياى خاص خودشان را دارند، هم ظرفيت زبانى و مدل خاص فرانسوی‌ها هم ادبيات خاص اين ديار كه موجب می‌شود زنانگى حضورى