معرفی فیلم bird box

معرفی فیلم: Bird Box

فيلمى طولانى و غيرجذاب بود برايم اما پيامى بسيار خاص داشت:در ديارى كه بينا بودن موجب ديدن مهيب ترين و فاجعه بار ترين تجربيات سياه

معرفی فیلم wife

معرفی فیلم: WIFE

زندگى مشترك خيلى وجوه دارد و با دست گذاشتن روى يك نقطه نميتوان درباره كلش احتمالا نظر داد.چه بسا زن و شوهرى يك مستله حل