پرسش و پاسخ شماره ۴۲

پرسش و پاسخ شماره ۴۲

آقای دکتر با ترس از ازدواج چیکار باید کرد؟ به خصوص وقتی ازدواج پدر و مادر شدیدا دچار تنش بوده، از طرفی دعواهای ساده و

همیشه بهشت نیست

همیشه بهشت نیست

همه ما پيش­فرض ها و تصويرهاى ذهنى از پيش تعيين شده اى داريم كه با آنها زندگیمان را مىیسازيم. ما با توقعاتى كه براى خودمان