دست روی دست نگذارید

دست رو دست نگذارید

✍ پرسش: دوستي دارم ۲۶ ساله، ليسانس ادبيات، مترجم، نويسنده و مدرس. اين دختر به خانواده ای در سطح متوسط اقتصادی و فرهنگی تعلق دارد

جیب شما چند وجبه

ببخشید جیب شما چند وجبه؟!

خانم رعنا شمس که افتخار همکاریشون را در هفته نامه همشهری جوان و از طریق آقای امین داشتم، فرمودند گفتگویی از سوی ایران دخت درباره