عشق درخت همیشه بهار نیست

عشق، درخت همیشه بهار نیست

برای زنده نگه داشتن یک رابطه که پیش­ فرض های درستی دارد، چه منطق­ هایی را باید رعایت کنیم؟ 🌲 عشق، درخت همیشه بهار نیست ما داریم در مورد