رابطه عاطفی در ۳ برداشت

رابطه عاطفی در سه برداشت

✔برداشت اول: اعتیاد عاطفی! ✍شما پسرید و با دختر خانمی آشنا می‌شوید، ۲۵ سالتونه و پر هستید از امید تغییر و تکاپو و ثروت‌آفرینی و