کمال طلبی منفی

کمال طلبی منفی

وقتی بناست از کمال طلبی منفی بنویسم ، انگار داستانی ۲۲ ساله را مرور میکنم. ✔️ما کمال گرا بدنیا آمده ایم و فرهنگ مان ما