جنگ روانی

جنگ روانی

مطلب اول : مسوولین دقیقا با کی حرف میزنند؟«تخریب کنندگان اموال عمومی، پلیس نما هستند»« میخواستند از اول کسب و کارشان را در پلتفرم خارجی