تمشک

تمشک

مادرم یک خاله مرجان ثروتمند و زیباروی داشت که تاکنون به اقتدار و جذبه اش، خانمی ندیده ام؛این دو تا خواهر بسیار متفاوت بودند ولی