خیابان حسن آباد

خیابان حسن آباد

تو حسن آباد تهرون، از قبل به دنیا اومدن من اسم محله ما خيلى شيك و متفاوت بود : خیابون پاریس!حالا چرا پاريس آره و