به پسرم رسا عشق و شفای مرد

به پسرم رسا (عشق و شفای مرد)

جان پدر؛یکی باید تو زندگیت باشه به عشقش بری گل آفتابگردون بدی واسش دسته گل کنند،یکی باید باشه هدیه نفیس بگیری واسش و تو چشماش