سه مطلب برای این روزهایمان

سه مطلب مناسب این روزهایمان

سه مطلب: اولا دو‌سه روزه حالم خیلی بهتره مشكل گوارش داشتم، دل درد ندارم، همین که بدون نگرانی رفتم پیش آرایشگر بیست سال قبلم، خیلی