به کدامین گناه

به کدامین گناه کشته شدند؟

در ماه رمضان، شب‌های قدر چه خفاشی نور دانش شما نازنینان را تاب نیاورد؟غم شما پنجاه پرستوی مهاجر، جانمان را فرسود،در سرم صدای آن پدر