معرفی فیلم wild tale

معرفی فیلم: Wild tales

عصبانیت اگر نادیده گرفته شود می‌شود خشم، خشم بسیار می‌تواند درون ما را سمی کند،این فیلم حاوی شش اپیزود است که درباره خشم است و