به پسرم رسا

به پسرم رسا

نور ديده ام؛در نوجوانى‎‌ام، مهارت بزرگى بود كه بتونيم يك سلكشن (😉) خوب بزنيم توى يك كاست با كيفيت و بعد يك كاغذ رنگى را