لایو شفای مردانگی

لایو اینستاگرام شفای مردانگی

گفتگو با پريسا جان افتخار، دكتر مطالعات فرهنگى زنان درباره كتاب مرد مرد رابرت بلاىبحث دلنشينى شد و يك تكليف هم دادم كه انجامش بديد: