سریال چرنوبیل

معرفی سریال: مینی سریال چرنوبیل

پنج ساعت سريال قصد دارد بررسى كند چگونه سياست امنيتى شوروى در قبال تكنولوژى اتمى، مهندسينی ميان تهى پرورش داد كه حادثه اتمي چرنوبيل را