ایزد حفظ مسئله

طرف ایزد حفظ مساله است نه حذف آن

بعضی‌ها فقط به دنبال حفظ مساله هستند نه حل آن ۱. طرح مساله۲. فهم مساله۳. حل مساله۴. هضم مساله کارهای غلط۵. حذف و انکار مساله۶.

برای کیمیاگری زخمت تلاش کن

برای کیمیاگری زخمت تلاش کن

ظرفی که می‌شکنه معمولا می‌ندازند دور،سنتی ژاپنی هست که با رگه‌هایی از طلا کاسه را ترمیم می‌کند؛با زخمت درسته بی‌ارزش می‌شوی،ولی با شفای زخمت کیمیاگری