اهمال کاری یا منعطف

اهمال‌کار یا منعطف

یکی از سوالات رایج دانشجویان کارگاه MBTI، در خصوص تفاوت اهمال‌کاری (الگوی تکرارشونده آسیب‌رسان) و ترجیح روانی P، یکی از سبک‌های زندگی در ابزار MBTI

مردان خوب این دیار

مردان خوب این دیار

با آقام وقت اینترنتی گرفتیم و رفتیم مرکز تعویض پلاک اتحاد، نظم و بهداشت مجموعه برایم جالب بود و حس کردم باید از ریاست مرکز