تجاوز و افشا

تجاوز، افشا

۱. وقتی در برابر کسی قرار می‌گیریم که جایگاه بالاتر از ما دارد، احتمال سوءاستفاده از قدرت و اتوریته بالا می‌رود. ۲. یک رابطه کاری،