به خیالم

به خيالم…

به خيالم؛دخترى اين پنجره رادم عصرى ميگشايد؛تنش از خنكى پاييزى، يه نمه مورمور؛روى شانه اش يك شال انداخته كه يخ نكند، لب پنجره يك دقيقه