دقت آری وسواس نه

دقت آری وسواس نه

دقت؛ آریوسواس؛ نه!این چند ملاک اصلی را که داشت، به ازدواج باهاش فکر کن:۱. مطلوبیت نسبی جنسی و ظاهری۲. بتونیم با هم حرف بزنیم و