واقعا می خواهی تغییر کنی؟

واقعا می‌خواهى تغيير كنى؟

واقعا می‌خواهى تغيير كنى؟حرفش را نزن، واقعا عوض شو؛هى نشين تحليل كن،اداى تغيير هم در نيار، مثل اينهايى كه واسه لاغرى ميرن باشگاه ولى بيشتر