لایو دکتر شیری به همراه محمود شیری

لایو: چراغ این دیار را تو روشن بدار

مدیر عامل شرکت ملی مس ایران مدیرعامل نفت و گاز و پتروشیمی تامین اجتماعی مدیرعامل صنایع دفاع ( دو سال زمان جنگ) معاون اجرايي شركت