مخلص صیادان معنا

مخلص صیادان معنا

“تخت خواب ” راحت كه هِچ؛ولىمهم “خواب” راحته عزيزم؛تو بگو اصلا رو يه تشك ابرى با اين متكا سوسيسى‌هادم اونهايی گرم كه سر به بالشت