معرفی سریال west world

معرفی فیلم: West world فصل ۳

کمتر سریالی این همه مرا به فکر فرو‌می‌برد؛ گاهی اوقات وسط این سریال مکث می‌کنم و به هزار سال بعد می‌روم و مغزم هنگ می‌کند؛همین