لایو پرسش و پاسخ شماره ۲۵۷ تا ۲۶۳

پرسش و پاسخ شماره ۲۵۷ تا ۲۶۳

چگونه کمال‌طلبی را در مقابل توان انجام بالا مدیریت کنیم که باعث آسیب به کار نشود؟ از کجا بفهمیم کمالط‌لبی ما از نوع منفی است؟