کپی غیر مجاز محصولات خانه توانگری

راضی به کپی محصولاتمان نیستیم

روزی یکی از رفقام، مجتبی پیرعلی، که حکم برادربزرگ ما را دارند، خاطره‌ای از جماعت اهل صنعت تعریف می‌کرد.تاجری صنعتی بود که قالبکار محصولات پلاستیکی

با والدین خودشیفته چه کنیم

‏با والدین خودشیفته چه کنیم؟

ما نمی‌توانیم مادر یا پدرمان را کنار بگذاریم (فیزیکی شاید با مهاجرت ولی روانی خیر؛ زیرا او را در درون‌ حمل می‌کنیم)بحث ما بهبود رابطه