لایو پرسش و پاسخ شماره ۱۷۱

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۱۷۱

متن اصلی سوال: ده روز دیگه مصاحبه شغلی دارم. تصور اینکه چهار نفر قرار من رو زیر سوال ببرن و بررسی کنند که به درد