کارت پستال برای کسانی که نمی شناسم

کارت پستال برای کسانی که نمی‌شناسم

چنان است كه انگار می‌دانم مغزم زودتر از وقتش،خاموش خواهد شد؛تو بگو ترس از ميراث حافظه دردكشيده مادر،يا ديدن آدرس گم‌كردن‌هاى پدر و در خود

کتاب فرمانده مسعود

معرفی کتاب: فرمانده مسعود

كتاب حيرت آوريست ” فرمانده مسعود” زيرا روايت زندگى احمدشاه مسعود، فرمانده دره پنجشير را از زبان نزديكانش نقل می‌كند.كتاب را نمی‌توانم زمين بگذارم از