کبریت خیس عباس صفاری

معرفی کتاب: کبریت خیس

نگو جایی نداری بروی این سه متر و نیم حیاط خانه‌ات را همدرست نديده‌اي. دنيا را كه نمي‌تواندر هواي حلزوني اين اتاقسبك سنگين كرد ديوارهاي