معرفی فیلم roma

معرفی فیلم: ROMA

كارى از آلفونزو كوارونبايد اين شاهكار را فارغ از جوايز متعدد جذابش ببينيم؛قصد دارم داستان را حفظ كنم كه حظتان منقوص نشود ؛مضامين اصلى :سفر