پرسش و پاسخ شماره ۴۶

پرسش و پاسخ شماره ۴۶

دکتر شیری عزیز. ۶ ساله که عاشقانه ازدواج کردیم. همسرم میل جنسی کمی داره و من زیاد. البته قبلا اینطور نبود، شاید منم اشتباهاتی کردم