معرفی سریال Patrick Melrose

معرفی سریال: Patrick Melrose

سریالی ۵ قسمته بر اساس کتابی از ادوارد سنت آین ساخته شده است که با بازیهای حیرت آور بندیکت کیومبربچ Benedict Cumberbatch سر و صدایی