پرسش و پاسخ شماره ۳۳

پرسش و پاسخ شماره ۳۳

دکتر من تو جلسه خواستگاری از اعتقاداتم میگم و از طرف مقابلم در مورد اعتقاداتش می پرسم تو همون جلسه کاملا راضین و حتی رضایتشون