شکوه فراموش شده یک مرد

شکوه فراموش شده یک مرد

شکوه فراموش شده یک مرد با حضور زن است که یک مرد بهترین‌های درون خود را رصد می‌کند. حضور یک زن در زندگی یک پسر